I. PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ A OCHRANY ÚDAJŮ

Identifikace subjektu odpovědného za zpracování osobních údajů:

Subjektem odpovědným za zpracování shromážděných osobních údajů je: SWEET SEEDS S.L., poskytnuté s CIF: B-97.811.616
Dále Správce údajů.
Kontaktní údaje o subjektu jsou následující:
Adresa: C/ REVERENDO JOSE Mª PINAZO, 9-BJ-DRCHA, CP 46022, VALENCIA 
Telefonní kontakt: 96.347.37.30 
Email: [email protected]

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) odpovídá za zajištění souladu s předpisy o ochraně údajů, kterým podléhá. Uživatel se může obrátit na DPO určeného správcem údajů pomocí následujících kontaktních údajů: [email protected]

Registrace osobních údajů
Osobní údaje shromážděné společností SWEET SEEDS, SL, prostřednictvím formulářů uvedených na jejích stránkách, budou vloženy do automatizovaného souboru na odpovědnost správce údajů a řádně deklarovány a zaregistrovány v obecném nařízení o ochraně údajů, které lze zkontrolovat na webové stránce Španělské agentury pro ochranu údajů (https://www.aepd.es/) za účelem usnadnění, zrychlení a dodržování závazků stanovených mezi SWEET SEEDS, SL a uživatelem, nebo udržování vztahu navázaného ve formulářích, které on/ona vyplnil(a), nebo reagování na požadavek či dotaz.

II. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje zpracovávané ve společnosti SWEET SEEDS, S.L., jsou pouze identifikačními údaji. Nezabývají se zvláštními kategoriemi osobních údajů ve smyslu článku 9 GDPR.

2.1 Zásady vztahující se na zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů uživatele bude podléhat následujícím zásadám stanoveným v článku 5 GDPR:

 • Zásada zákonnosti, loajality a transparentnosti: vždy bude vyžadován souhlas Uživatele, který bude předem informován o účelech, pro které jsou osobní údaje shromažďovány.
 • Zásada omezení účelu: osobní údaje budou shromažďovány pro konkrétní, explicitní a legitimní účely.
 • Zásada minimalizace údajů: shromážděné osobní údaje budou pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.
 • Zásada přesnosti: osobní údaje musí být přesné a vždy aktuální.
 • Zásada omezení doby uchování: osobní údaje budou uchovávány pouze způsobem, který umožní identifikaci Uživatele po dobu nezbytnou pro účely jeho zpracování.
 • Zásada integrace a důvěrnosti: s osobními údaji bude zacházeno způsobem, který zaručuje jejich bezpečnost a důvěrnost.
 • Zásada proaktivní odpovědnosti: Správce bude odpovědný za zajištění dodržování a respektování výše uvedených zásad.

2.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zacházení s osobními údaji je jednoznačný a výslovný souhlas a povolení o získání takového souhlasu ověřením uživatele pro zpracování jeho osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
Uživatel bude mít právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu bude stejně snadné jako jeho udělení. Odvolání souhlasu nebude obecně znamenat omezení používání webových stránek.

Pokud uživatel musí nebo může poskytnout svá data prostřednictvím formulářů pro dotazy, žádosti o informace nebo z důvodů souvisejících s obsahem webových stránek, bude informován v případě, že splnění kteréhokoli z nich je povinné a nezbytné pro správný vývoj prováděné operace.

2.3 Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány pouze po minimální dobu nezbytnou pro účely jejich zpracování, nebo dokud Uživatel nepožádá o jejich vymazání.
Jakmile jsou osobní údaje získány, bude uživatel informován o období, po které budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, o kritériích použitých ke stanovení této doby.

2.4 Příjemci osobních údajů

Aby společnost SWEET SEEDS, S.L. řádně spravovala poskytovanou službu a osobní údaje jejích uživatelů, bude spolupracovat s poskytovateli služeb třetích stran, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům jménem SWEET SEEDS, S.L. v důsledku jejich poskytování služeb. SWEET SEEDS, S.L. se zavazuje s nimi podepsat odpovídající smlouvu o zpracování údajů, prostřednictvím které uloží mimo jiné následující povinnosti: aplikovat vhodná technická a organizační opatření; zacházet s osobními údaji pro dohodnuté účely a přijímat pouze zdokumentované pokyny společnosti SWEET SEEDS, S.L .; a vymazat nebo vrátit data společnosti SWEET SEEDS, S.L. jakmile je poskytování služeb ukončeno.

V případě, že se správce údajů pokusí předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, bude uživatel v okamžiku získání osobních údajů informován o třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, do které mají být údaje přeneseny , jakož i existenci nebo neexistenci rozhodnutí o přiměřenosti Komise.

2.5 Osobní údaje nezletilých

S ohledem na ustanovení článků 8 GDPR a 13 RDLOPD mohou souhlas se zpracováním svých osobních údajů udělit zákonným způsobem pouze osoby starší 14 let. V případě dítěte mladšího 14 let bude k zpracování osobních údají vždy nutný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců, a toto použití bude považováno za platné pouze do té míry, do jaké to rodiče povolili.

2.6 Utajení a zabezpečení osobních údajů

SWEET SEEDS, S.L. se zavazuje přijmout nezbytná technická a organizační opatření podle úrovně zabezpečení přiměřené riziku shromažďovaných údajů, aby byla zaručena bezpečnost osobních údajů a aby se zabránilo náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě nebo změně údajů. Jedná se o veškeré přenášené, uložené nebo jinak zpracovávané osobní údaje nebo neoprávněná komunikace či přístup k uvedeným údajům.

Protože však SWEET SEEDS, S.L. nemůže zaručit bezpečnost internetu nebo úplnou absenci hackerů nebo jiných osob, které podvodně přistupují k osobním údajům, správce údajů se zavazuje informovat uživatele bez zbytečného odkladu, pokud dojde k prolomení zabezpečení osobních údajů a je pravděpodobné, že tato událost bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Podle ustanovení článku 4 GDPR znamená porušení zabezpečení osobních údajů jakékoli porušení zabezpečení, které má za následek zničení, ztrátu nebo náhodné či nezákonné změny přenášených, uchovávaných nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnou komunikaci či přístup k zmíněným údajům.

K osobním datům se bude Správcem údajů přistupovat vždy důvěrně. Správce údajů se zavazuje informovat a zaručit prostřednictvím zákonného nebo smluvního závazku, že tato důvěrnost je respektována jeho zaměstnanci, spolupracovníky a jakoukoli osobou, které zpřístupňuje informace.

III. PRÁVA ZÍSKANÁ ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel může kdykoli před Správcem údajů uplatnit následující práva uznaná:

 • Právo na přístup: Je to právo Uživatele získat potvrzení, zda SWEET SEEDS, S.L. zachází se svými osobními údaji či nikoli, a pokud ano, získává informace o svých konkrétních osobních údajích a zacházení, které SWEET SEEDS, S.L. vyrobila nebo provedla, jakož i mimo jiné dostupné informace o původu uvedených údajů a příjemcích komunikace, která byla provedena nebo plánována.
 • Práva na opravu: Uživatel má právo upravit své osobní údaje, které se ukázaly jako nepřesné nebo neúplné, s přihlédnutím k účelům zpracování.
 • Práva na potlačení („právo být zapomenut“): Je právem uživatele, za předpokladu, že stávající právní předpisy nestanoví jinak, získat vymazání jeho osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány; když uživatel odvolal svůj souhlas, a to nemá jiný právní základ; pokud je uživatel proti nakládání s osobními údaji a neexistuje žádný jiný legitimní důvod v ní pokračovat; pokud bylo s osobními údaji zacházeno nezákonně; kdy by měly být osobní údaje vymazány v souladu se zákonnou povinností; nebo když byly osobní údaje získány jako produkt přímé nabídky služeb informační společnosti dítěti mladšímu 14 let. Kromě vymazání údajů musí Správce údajů, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na její aplikaci, učinit přiměřená opatření, aby informoval odpovědné osoby, které zpracovávají osobní údaje, o žádosti zúčastněné strany o odstranění jakéhokoli odkazu na tyto osobní údaje.
 • Práva na omezení zpracování: Uživatel má právo omezit zpracování svých osobních údajů. Uživatel má právo získat omezení zpracování, když zpochybňuje přesnost svých osobních údajů; pokud je nakládání s osobními údaji nezákonné; když správce údajů již nepotřebuje osobní údaje, ale uživatel je potřebuje k uplatnění nároků; a pokud se uživatel vyslovil proti zpracování údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že je zpracování prováděno automatizovanými prostředky, je uživatel oprávněn obdržet od správce údajů jeho osobní údaje ve strukturovaném formátu, běžném používání a automatizovaném čtení a předávat jinému správci údajů. Kdykoli je to technicky možné, správce údajů předá údaje přímo další odpovědné osobě.
 • Právo vznést námitku: Je právem uživatele, aby se rozhodl přestat provádět zpracování svých osobních údajů nebo zastavit jejich zpracování společností SWEET SEEDS, S.L.
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně přípravy profilů: Uživatel má právo nebýt předmětem izolovaného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování jeho osobních údajů, včetně přípravy stávajících profilů, pokud stávající právní předpisy nestanoví jinak.

Uživatel tedy může uplatnit svá práva písemnou komunikací adresovanou správci údajů, SWEET SEEDS, S.L., s uvedením:

 • Jméno, příjmení uživatele a kopie národního identifikačního dokumentu. V případech, kdy je zastoupení přijato, bude rovněž nutné totožnost osoby zastupující Uživatele stejnými prostředky a rovněž doklad akreditující zastoupení. Fotokopii národního identifikačního dokumentu lze nahradit jakýmkoli jiným způsobem platným v zákoně, který prokazuje totožnost.Inquiry with the specific reasons for the request or information to which you want to access.
 • Dotaz na konkrétní důvody žádosti nebo informace, ke kterým chcete získat přístup.
 • Datum a podpis žadatele.
 • Jakýkoli dokument, který potvrzuje žádost, kterou formulujete.

Tuto aplikaci a jakýkoli jiný připojený dokument lze zaslat na následující adresu a/nebo e -mail:
Poštovní adresa: C/ REVERENDO JOSE Mª PINAZO, 9-BJ-DRCHA, CP 46022, VALENCIA
E -mail: [email protected]

3.1 Odkazy na webové stránky třetích stran.

Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo odkazy, které umožňují přístup na webové stránky třetích stran jiných než SWEET SEEDS, S.L., které tedy nejsou provozovány společností SWEET SEEDS, S.L. Majitelé uvedených webových stránek budou mít své vlastní zásady ochrany údajů, přičemž v každém případě budou sami odpovědní za své vlastní soubory a vlastní postupy ochrany osobních údajů.

3.2 Stížnosti na oficiální kontrolní orgán.

V případě, že se uživatel domnívá, že existuje problém nebo porušení stávajících předpisů ve způsobu, jakým jsou jeho osobní údaje zpracovávány, bude mít uživatel právo na účinnou soudní ochranu a může podat stížnost úředníkovi kontrolního orgánu, zejména ve státě, ve kterém má obvyklé bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení. V případě Španělska je kontrolním orgánem Španělská agentura pro ochranu údajů (http://www.agpd.es).

IV. PŘIJETÍ A ZMĚNA ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Je povinné, aby si uživatel přečetl a souhlasil s podmínkami ochrany osobních údajů obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů a používání cookies, a dále je povinné, aby souhlasil se zpracováním svých osobních údajů tak, aby správce údajů mohl přistoupit ke zpracování údajů ve lhůtách a pro uvedené účely. Použití webových stránek znamená přijetí zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookie.

SWEET SEEDS, S.L. si vyhrazuje právo upravit své zásady ochrany osobních údajů a cookies podle svých vlastních kritérií nebo v důsledku legislativní, jurisprudenční nebo doktrinální změny od španělské agentury pro ochranu údajů. Uživatel bude výslovně upozorněn na jakékoli změny nebo aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie.

Tyto zásady ochrany osobních údajů a cookies byly aktualizovány 25. května 2018. Aby se přizpůsobily nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 4. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů (GDPR).

Produkt přidán na seznam přání
Produkt přidán k porovnání.