Identifikační údaje majitele stránek

V souladu s informační povinností stanovenou v článku 10 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července o službách informační a elektronické komerční společnosti, SWEET SEEDS, S.L. (dále jen "SWEET SEEDS®") a jako majitelé webové stránky www.sweetseeds.es, dále informujeme o identifikačních údajích požadovaných výše uvedeným zákonem:

Název společnosti: SWEET SEEDS, S.L.

Adresa sídla: C/ Reverendo José María Pinazo nº 9; 46020 Valencia

CIF: B-97811616

E-mailová adresa: [email protected]

Registrační údaje v Registro Mercantil de Valencia:

TOMO 8592, Libro 5880, Folio 114, Sección 8, Hoja VII8758

Tyto informace určují a upravují podmínky použití, omezení odpovědnosti a povinnosti, s předpokladem, že uživatelé webových stránek, které jsou publikovány pod názvem domény www.sweetseeds.es, je budou respektovat.

Definice

"Stránka", doména www.sweetseeds.es, která je k dispozici uživatelům internetu.

"Uživatel", fyzická nebo právnická osoba, která používá nebo odkazuje na stránku.

"Obsah" odkazuje na stránky, které tvoří celou doménu www.sweetseeds.es, která obsahuje informace a služby, které SWEET SEEDS® zpřístupňují uživatelům internetu. Obsahují zprávy, texty, fotografie, grafiku, ikony, loga, technologii, odkazy, textury, kresby, zvukové a obrazové soubory, nahrávky, software, vzhled, grafický design a zdrojové kódy a všeobecně jakýkoliv materiál publikovaný na stránce.

"Web", technické slovo, které popisuje systém přístupu k informacím přes internet, který je nakonfigurován přes stránky vytvořené pomocí jazyka HTML nebo podobného jazyka a přes programovací mechanismy jako java, javascript, PHP nebo jiné atd. Tyto stránky, navržené a publikované pod názvem internetové domény, jsou výsledkem informací, které majitel zpřístupňuje uživatelům internetu.

"Hypertextový odkaz", technika, pomocí které uživatel může navigovat skrz různé webové stránky nebo na internetu jednoduše klikne na text, ikonu, tlačítko nebo volací znak, který odkaz obsahuje.

"Cookies", technické prostředky pro "vysledovatelnost" a sledování navigace na webových stránkách. Jsou to malé textové soubory, které jsou napsány v počítači uživatele. Tato metoda má dopad na soukromí uživatele, takže společnost SWEET SEEDS® vás bude včas a spolehlivě informovat o jejich používání, vždy když jsou implementovány na webu.

Uživatelské podmínky

Jednoduché a pouhé užívání stránky uděluje status “uživatele stránky”, bez ohledu na to, zda je to fyzická nebo právnická osoba, a povinně předpokládá kompletní, úplné a bezvýhradné přijetí všech obecných ustanovení a podmínek uvedených v Právním upozornění. Pokud Uživatel nedodrží ustanovení a podmínky použití tohoto Právního upozornění, musí se zdržet používání webovývh stránek.

Toto oznámení podléhá změnám a aktualizacím, což znamená, že verze publikovaná společností SWEET SEEDS® se může lišit při každém přístupu uživatele k portálu. Uživatel je proto povinen si přečíst Právní upozornění pokaždé kdy přistupuje ke stránce.

Prostřednictvím stránky SWEET SEEDS® je uživateli umožněn přístup a používání různých obsahů publikovaných prostřednictvím internetu společností SWEET SEEDS® nebo autorizovanými třetími stranami.

Uživatel je povinen a zavazuje se používat stránku a její obsah v souladu s platnou legislativou, právním prohlášením a jakýmikoli jinými oznámeními nebo pokyny, o kterých je informován, a to buď prostřednictvím tohoto právního oznámení, nebo na jakémkoli jiném místě v obsahu, který stránku tvoří, společně s pravidly koexistence, morálky a obecně uznávaných dobrých zvyků.

K těmto účinkům se uživatel zavazuje a souhlasí že NEBUDE POUŽÍVAT jakýkoli obsah pro nezákonné účely nebo účinky, které jsou zakázány v Právním sdělení nebo stávajícími právními předpisy, nebo které poškozují práva a zájmy třetích stran nebo které mohou jakýmkoli způsobem poškodit, přitížit, zhoršit nebo narušit běžné používání obsahu, počítačového vybavení nebo dokumentů, souborů a jakéhokoli druhu obsahu uloženého na jakémkoliv počítačovém vybavení vlastněném nebo sjednaném firmou SWEET SEEDS®, jinými uživateli nebo jakýmkoli uživatelem Internetu (hardwaru a softwaru) .

Zákonné oznámení se řídí španělským právem.

Copyright © 2010 - SWEET SEEDS, S.L ..
Všechna práva vyhrazená autorským právům a mezinárodním právům a smlouvám o duševním vlastnictví. Je výslovně zakázáno je kopírovat, reprodukovat nebo rozšiřovat zcela nebo zčásti jakýmikoli prostředky.

Jurisdikce

V případě jakýchkoli otázek, které mohou vzniknout v souvislosti s výkladem, uplatňováním a vymáháním tohoto právního sdělení, jakož i jakýchkoli nároků, které mohou vzniknout z jeho užívání, se všechny zúčastněné strany podrobí soudcům a soudům v Madridu, přičemž se výslovně vzdávají čehokoli jiného.

Hypertextové odkazy

Uživatelé, kteří chtějí vytvořit hypertextové odkazy mezi jejich webovou stránkou a stránkou SWEET SEEDS®, jsou povinni přečíst a splňovat následující podmínky:

- Předchozí autorizace se nevyžaduje, pokud hypertextový odkaz povoluje pouze přístup na domovskou stránku, ale nemůže ji v žádném případě reprodukovat. Jakákoli jiná forma hypertextového odkazu bude vyžadovat výslovné a jednoznačné písemné povolení od SWEET SEEDS®.

- Nebudou vytvářeny rámce s webovou stránkou nebo webovými stránkami vlastněnými společností SWEET SEEDS®.

- Nebudou učiněna žádná falešná, nepřesná nebo urážlivá tvrzení nebo indikace týkající se SWEET SEEDS®, jejích ředitelů, zaměstnanců nebo spolupracovníků, nebo osob, které jsou z jakéhokoli důvodu spojené se stránkou, nebo pokud jde o Uživatele stránky nebo Obsah.

- Nebude prohlášeno, ani nebude chápáno, že společnost SWEET SEEDS® povolila hypertextový odkaz nebo že společnost SWEET SEEDS® dohlížela nebo převzala jakýmkoli způsobem obsah nabízený nebo dostupný na webové stránce, ve které je založen hypertextový odkaz.

- Webová stránka, ve které je založen hypertextový odkaz, může obsahovat pouze to, co je nezbytně nutné k identifikaci cíle hypertextového odkazu.

- Webová stránka, na které je založen hypertextový odkaz, nebude obsahovat informace ani nelegální obsah, který by byl v rozporu s morálkou a obecně uznávanými osvědčenými postupy a veřejným pořádkem, dále nebude ani publikovat obsah, který by byl v rozporu s právy třetích stran.

Dostupnost stránky

SWEET SEEDS® nezaručuje neexistenci přerušení nebo chyb v přístupu k stránce a jejímu obsahu. SWEET SEEDS® také nezaručuje, že obsah stránky je aktualizován, přestože společnost vynaloží veškeré úsilí, aby v případě potřeby zabránila přerušení nebo chybám, opravila je, nebo aktualizovala. V důsledku toho společnost SWEET SEEDS® neodpovídá za škodu nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé uživateli, které způsobují poruchy nebo odpojení v telekomunikačních sítích, které způsobují pozastavení, zrušení nebo přerušení služby portálu během poskytování služby.

SWEET SEEDS® nemá, s výjimkami předpokládanými v platných právních předpisech, jakoukoliv odpovědnost za škody jakékoliv povahy, které mohou být způsobeny nedostatečnou dostupností, kontinuitou nebo kvalitou fungování stránky a jejího obsahu.

Účelem hypertextových odkazů, které se objevují na tomto webu, je pouze informovat uživatele o existenci dalších webů, které obsahují informace o předmětu. Takové hypertextové odkazy nejsou vůbec návrhy ani doporučení. SWEET SEEDS® nenese odpovědnost za obsah těchto odkazovaných stránek, za provoz nebo použití hypertextových odkazů, a ani nezaručuje, že v nich nejsou viry nebo jiné prvky, které by mohly způsobit změny v počítačovém systému (hardware a software), dokumentech nebo souborech uživatele a tedy nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené uživatelům z těchto důvodů.

Přístup na stránku nedává SWEET SEEDS® povinnost kontrolovat nepřítomnost virů, červů nebo jiných škodlivých počítačových prvků. V každém případě je odpovědností uživatele mít odpovídající nástroje pro detekci a dezinfekci škodlivého softwaru. Společnost SWEET SEEDS® proto není zodpovědná za možné chyby zabezpečení, ke kterým může dojít při poskytování služby stránky, ani za případné škody, které mohou být způsobeny počítačovému systému uživatele nebo třetích stran (hardwaru a softwaru), uloženým souborům nebo dokumentům jako důsledek přítomnosti viru v počítači používaným uživatelem pro připojení k službám a obsahu webu.

Kvalita stránky

Vzhledem k dynamickému a měnícímu se prostředí informací a služeb poskytovaných přes stránku, SWEET SEEDS® vynakládá maximální úsilí, ale nezaručuje úplnou pravdivost, přesnost, spolehlivost, užitečnost a aktuálnost obsahu.

Informace obsažené na stránkách, které tvoří tento portál, jsou pouze informativní, konzultační a reklamní. V žádném případě nenabízejí ani nepředstavují závazný nebo smluvní charakter závazku.

Produkt přidán na seznam přání
Produkt přidán k porovnání.