20% zniżki na wszystkie opakowania Sweet Seeds® Tańszy zestaw gratis(+info)

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH 

Jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych:

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie zebranych danych osobowych jest firma SWEET SEEDS S.L., o numerze identyfikacji podatkowej: B-97.811.616  zwana dalej: Kontrolerem Danych.

Informacje kontaktowe podmiotu są następujące:

Adres pocztowy: C/ REVERENDO JOSE Mª PINAZO, 9-BJ-DRCHA, CP 46022, VALENCIA 
Numer telefonu: +34 96.347.37.30
Adres email: informatica@sweetseeds.es

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest podmiotem odpowiedzialnym za zgodność polityki prywatności z obowiązującymi regulacjami prawnymi, których przedmiotem jest niniejsza Polityka Prywatności. Użytkownicy mogą skontaktować się z IOD wyznaczonym przez Kontrolera Danych za pośrednictwem następującego adresu email: informatica@sweetseeds.es.

Zbieranie Danych Osobowych

Dane osobowe zbierane przez SWEET SEEDS, S.L. w formach prezentowanych na stronie internetowej firmy są, na odpowiedzialność Kontrolera Danych, wprowadzane do automatycznego pliku oraz odpowiednio zgłaszane i rejestrowane w Ogólnych Zasadach Ochrony Danych (OZOD), które dostępne są do wglądu na stronie internetowej Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (https://www.aepd.es/), w celu ułatwienia i przyspieszenia procesów oraz w celu dopełnienia zobowiązań ustanowionych pomiędzy SWEET SEEDS, S.L. oraz Użytkownikiem, w celu utrzymania kontaktu powstałego w wyniku wypełnienia przez Użytkownika formularza, jak również w celu zapewnienia odpowiedzi na zapytania i prośby.

II. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Kategorie danych przetwarzanych przez SWEET SEEDS, S.L. służą wyłącznie identyfikacji danych. Kategorie te nie odnoszą się do “kategorii specjalnych” danych osobowych rozumianych zgodnie z artykułem 9 OZOD.

2.1 Zasady, które stosuje się w przypadku przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest przedmiotem następujących zasad zawartych w artykule 5 OZOD:

 • Zasada legalności, lojalności i przejrzystości: Zezwolenie/zgoda Użytkownika jest zawsze wymagana oraz poprzedzona informacją dotyczącą celu rejestracji danych osobowych.
 • Zasada ograniczonego celu: Dane osobowe będą rejestrowane wyłącznie dla konkretnych, wyraźnie sprecyzowanych i uzasadnionych celów.
 • Zasada minimalizacji danych: Rejestrowane dane osobowe będą zawierać jedynie takie informacje, które są całkowicie niezbędne w związku z realizacją celów, dla których są one zbierane.
 • Zasada precyzyjności: Dane osobowe muszą zawsze być precyzyjne i aktualne.
 • Zasada ograniczonego czasu przechowywania: Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w sposób, który pozwala na identyfikację Użytkownika w ciągu okresu niezbędnego do realizacji celu, w którym dane zostały zebrane.
 • Zasada uczciwości i poufności: Dane osobowe będą przetwarzane w sposób, który gwarantuje ich bezpieczeństwo i poufność.
 • Zasada proaktywnej odpowiedzialności: Kontroler Danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie wyżej wymienionych i opisanych zasad.

2.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych osobowych jest jednoznacznie wyrażona zgoda oraz działania mające na celu uzyskanie takiej zgody poprzez weryfikację Użytkownika w celu przetwarzania jej/jego danych osobowych dla jednego lub większej liczby konkretnych celów.

Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodą w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest procesem tak łatwym, jak jej wyrażenie. Zasadniczo wycofanie zgodny nie skutkuje ograniczeniami w użytkowaniu Strony Internetowej.

W przypadku, kiedy Użytkownik musi lub może podać swoje dane w celu złożenia zapytania, prośby o informacje lub z powodów związanych z treścią Strony Internetowej, będzie on/ona poinformowany/a, jeżeli podanie jakichkolwiek z tych danych jest obowiązkowe ze względu na ich istotną rolę w związku z właściwym wykonaniem niezbędnych podejmowanych czynności.

2.3 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez możliwie najkrótszy okres niezbędny dla celów ich przetwarzania lub do momentu, w którym Użytkownik zażąda ich usunięcia. 

W momencie, gdy dane osobowe są rejestrowane, Użytkownik zostanie poinformowany o okresie, w którym jego dane osobowe będą przechowywane lub, jeśli podanie konkretnego okresu będzie niemożliwe, o kryteriach stosowanych w celu określenia tego okresu.

2.4 Odbiorcy danych osobowych

W celu odpowiedniego zarządzania oferowanym serwisem oraz danymi osobowymi jego użytkowników, SWEET SEEDS, S.L. będzie współpracować z osobami trzecimi dostarczającymi usługi. Wspomniane osoby trzecie mogą mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników w imieniu SWEET SEEDS, S.L. jako rezultat dostarczania przez nich usług. SWEET SEEDS, S.L. zobowiązuje się do zawarcia ze wspomnianymi osobami trzecimi odpowiedniej umowy dotyczącej przetwarzania danych, w której to umowie zawarte będą, między innymi, następujące zobowiązania: stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych; używanie danych osobowych wyłącznie dla uprzednio uzgodnionych celów oraz przyjmowanie jedynie udokumentowanych instrukcji od SWEET SEEDS, S.L.; oraz usunięcie lub zwrot danych do SWEET SEEDS, S.L. w momencie wygaśnięcia okresu dostarczania usługi.

W przypadku, gdy Kontroler Danych będzie chciał przekazać dane osobowe do osoby trzeciej będącej krajem lub organizacją międzynarodową, w momencie uzyskania danych Użytkownik zostanie poinformowany odnośnie kraju lub organizacji międzynarodowej, którym Kontroler Danych planuje przekazać dane, jak również odnośnie istnienia lub braku decyzji Komisji o adekwatności.

2.5 Dane osobowe osób niepełnoletnich

Zgodnie z artykułem 6 OZOD oraz artykułem 13 Królewskiego Dekretu Prawo Organiczne o Ochronie Danych, wyłącznie osoby, które ukończyły 14 lat mogą wyrażać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w sposób zgodny z prawem. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 14 lat, zgoda rodziców lub opiekuna prawnego jest wymagana w celu przetwarzania danych. Przetwarzanie danych będzie uznawane za legalne wyłącznie w zakresie autoryzowanym przez rodziców lub opiekuna prawnego.

2.6 Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych

SWEET SEEDS, S.L. zobowiązuje się do stosowania niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z poziomem bezpieczeństwa odpowiadającemu poziomowi ryzyka zebranych danych, jak również do gwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych i zapobiegania bezprawnemu zniszczeniu, utracie lub zmianie danych. 

Jednakże, jako że SWEET SEEDS, S.L. nie może zagwarantować bezpieczeństwa Internetu lub całkowitego braku obecności hakerów lub innych podmiotów, które w sposób oszukańczy zdobywają dostęp do danych osobowych, Kontroler Danych zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania – bez nieuzasadnionego opóźnienia – Użytkowników, w przypadku zaistnienia sytuacji złamania zabezpieczeń danych osobowych, charakteryzującej się wysokim ryzykiem dla praw i wolności osób fizycznych. Zgodnie z artykułem 4 OZOD, pogwałcenie bezpieczeństwa danych osobowych oznacza jakiekolwiek złamanie zabezpieczeń powodujące zniszczenie, utratę lub zmianę przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych, lub nieautoryzowaną komunikację lub dostęp do wspomnianych danych.

Dane osobowe będą traktowane przez Kontrolera Danych jako poufne. Kontroler Danych zobowiązuje się do zapewnienia informacji oraz gwarancji poufności poprzez prawny lub umowny obowiązek respektowania poufności przez jego pracowników, współpracowników i jakichkolwiek innych osób, którym Kontroler Danych udostępnia informacje.

 

III. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSBOWYCH

Użytkownik może korzystać z następujących praw uznawanych przez Kontrolera Danych w każdym momencie:

 • Prawo do dostępu: Użytkownik ma prawo uzyskać informację dotyczące tego, czy SWEET SEEDS, S.L. poddaje jego/jej dane osobowe czynnościom i – jeśli poddaje – uzyskać informację dotyczącą konkretnych danych osobowych użytkownika oraz czynności, jakie zostały na nich wykonane przez SWEET SEEDS, S.L. Co więcej, Użytkownik ma prawo uzyskać wiedzę dotyczącą, między innymi, dostępnych informacji o pochodzeniu wspomnianych danych oraz ich odbiorców w ramach już zaistniałej lub planowanej komunikacji.
 • Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo do zmiany jego/jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, biorąc pod uwagę cele ich przechowywania/przetwarzania.
 • Prawo do likwidacji ("prawo do bycia zapomnianym"): Użytkownik ma prawo, w przypadku gdy obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, do: usunięcia jego/jej danych osobowych, kiedy dane te nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane; gdy Użytkownik wycofał swoją zgodę na przetwarzanie danych oraz nie istnieją inne regulacje prawne dotyczące tej kwestii; gdy Użytkownik wyraża sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz nie istnieją uzasadnione powody kontynuacji ich przetwarzania; gdy dane osobowe były poddane nielegalnym czynnościom; gdy dane osobowe powinny zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym; lub gdy dane osobowe zostały pozyskane jako rezultat bezpośredniej oferty lub usług społeczeństwa informacyjnego dla dziecka poniżej 14. roku życia. Oprócz usunięcia danych, Kontroler Danych, biorąc pod uwagę dostępną technologię oraz koszty jej wykorzystania, jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich i uzasadnionych kroków w celu poinformowania podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych o żądaniu zainteresowanej strony dotyczącym usunięcia wszelkich powiązań z tymi danymi osobowymi.
 • Prawo do ograniczenia czynności: Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego/jej danych osobowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania takiego ograniczenia czynności: gdy poddaje pod wątpliwość prawidłowość/precyzyjność jej/jego danych osobowych; gdy czynności są nielegalne; gdy Kontroler Danych nie potrzebuje już danych osobowych a Użytkownik potrzebuje ich w celu zgłaszania roszczeń; oraz gdy Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych.
 • Prawo do przemieszczania danych: W przypadku, kiedy przetwarzanie danych jest przeprowadzane w sposób automatyczny, Użytkownik ma prawo do otrzymania od Kontrolera Danych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanej formie, powszechnie używanej oraz dostosowanej do automatycznego odczytania, oraz do przekazania tych danych innemu Kontrolerowi Danych. Jeśli tylko jest to technicznie możliwe, Kontroler Danych przekaże dane bezpośrednio do innego wskazanego podmiotu.
 • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo do decyzji o wstrzymaniu procesów przetwarzania jego/jej danych osobowych lub do wstrzymania przetwarzania tych danych przez SWEET SEEDS, S.L.
 • Prawo do nie bycia podmiotem decyzji powstałej wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania, włączając przygotowania profilów: Użytkownik ma prawo do nie bycia podmiotem odosobnionej decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu jego/jej danych osobowych, włączając w to przygotowanie istniejących profilów, o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej.

W związku z powyższym, Użytkownik może dochodzić swoich praw poprzez pisemną komunikację zaadresowaną do Kontrolera Danych, SWEET SEEDS, S.L., precyzując:

 • Imię i nazwisko Użytkownika oraz kopię Dowodu Osobistego. W przypadkach, gdy dopuszczona jest reprezentacja, niezbędna jest również, w ten sam sposób, identyfikacja osoby reprezentującej Użytkownika oraz dokument poświadczający reprezentację. Dostarczenie kopii Dowodu Osobistego może być zastąpione w jakikolwiek inny przewidziany prawnie sposób potwierdzania tożsamości.
 • Zapytanie zawierające precyzyjne powody żądania informacji, do której Użytkownik chce uzyskać dostęp.
 • Adres pocztowy do celu przesłania odpowiedzi.
 • Datę oraz podpis petenta.
 • Dokument potwierdzający przesłane żądanie.

Powyżej opisane pismo to oraz jakiekolwiek inne załączone dokumenty powinny być wysłane na następujący adres lub adres email: 

Adres pocztowy: C/ REVERENDO JOSE Mª PINAZO, 9-BJ-DRCHA, CP 46022, VALENCIA 

Adres email: informatica@sweetseeds.es

3.1 Powiązania ze stronami internetowymi osób trzecich.

Strona Internetowa może zawierać hiperłącza lub łącza, które pozwalają na dostęp do stron internetowych osób trzecich, które nie są obsługiwane przez SWEET SEEDS, S.L.. Właściciele wspomnianych stron mają swoje własne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i są oni w każdym przypadku odpowiedzialni za swoje własne pliki oraz własne procedury dotyczące prywatności.

3.2 Skargi do urzędowego organu kontroli

W przypadku, kiedy Użytkownik uzna, że wystąpił problem lub naruszenie obowiązującego prawa w sposobie, w jaki jego/jej dane osobowe są przetwarzane, Użytkownik ma prawo do skutecznej ochrony sądowej oraz do złożenia skargi do urzędowego organu kontroli, w szczególności w Kraju, w którym Użytkownik ma rezydencję, miejsce pracy lub miejsce, w którym miało miejsce domniemane naruszenie. W przypadku Hiszpanii, urzędowym organem kontroli jest Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (http://www.agpd.es).

 

IV. PRZYJĘCIE I ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Użytkownik ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować warunki ochrony danych osobowych zawarte w tej Polityce Prywatności i Cookies. Użytkownik ma również obowiązek zaakceptować przetwarzanie jej/jego danych osobowych, tak aby Kontroler Danych mógł przystąpić do przetwarzania danych przy użyciu odpowiednich środków, w określonych ramach czasowych oraz dla wskazanych wcześniej celów. Użytkowanie Strony Internetowej pociąga za sobą akceptację jej Polityki Prywatności i Cookies.

SWEET SEEDS, S.L. zachowuje prawo do zmiany swojej Polityki Prywatności i Cookies zgodnie z własnymi kryteriami lub w rezultacie zmian w prawie, orzecznictwie sądowym lub zmian doktrynalnych w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Użytkownik będzie precyzyjnie poinformowany na temat jakichkolwiek zmian lub aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies została zaktualizowana dnia 25 maja 2018 roku w celu dostosowania jej do Regulacji (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 4 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego obrotu tymi danymi (RODO).

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.