20% zniżki na wszystkie opakowania Sweet Seeds® Tańszy zestaw gratis(+info)

Dane identyfikacyjne właściciela strony

W zgodzie z obowiązkiem informacyjnym wyrażonym w artykule 10 regulacji 34/2002 z 11 lipca przez Towarzystwo Usług Informacji i Handlu Elektronicznego, SWEET SEEDS, S.L. (dalej zwane "SWEET SEEDS®") jako właściciel strony www.sweetseeds.es, informuje o danych identyfikacyjnych wymaganych przez wspomniane prawo:

Nazwa firmy: SWEET SEEDS, S.L.

Oficjalny adres biura: C/ Reverendo José María Pinazo nº 9; 46020 Valencia

CIF: B-97811616

Adres email: info@sweetseeds.es

Dane rejestracyjne w Rejestrze Handlowym Walencji:

TOMO 8592, Libro 5880, Folio 114, Sección 8, Hoja VII8758

Informacja ta ustanawia i reguluje warunki użytkowania, ograniczenie odpowiedzialności oraz zobowiązania użytkowników strony opublikowanej pod domeną www.sweetseeds.es do przestrzegania zasad i regulacji.

 

Definicje

"Strona", domena www.sweetseeds.es udostępniona użytkownikom Internetu.

"Użytkownik", osoba fizyczna lub prawna, która używa lub porusza się po Stronie.

"Treść", odnosi się do stron, które tworzą całą domenę www.sweetseeds.es, która zawiera informacje i usługi, które SWEET SEEDS® udostępnia Użytkownikom Internetu. Są to wiadomości, teksty, fotografie, grafiki, ikony, loga, technologie, linki, tekstury, rysunki, pliki dźwiękowe i/lub wizualne, nagrania, oprogramowanie, wygląd, opracowanie graficzne i kody źródłowe oraz wszelkie inne rodzaje materiałów umieszczone na Stronie.

"Sieć", to techniczne określenie opisujące system dostępu do informacji poprzez Internet, skonfigurowany poprzez strony utworzone w języku HTML lub podobnym i mechanizmy programowania takie jak java, JavaScript, PHP i inne. Strony zaprojektowane i upubliczniane pod nazwą domeny internetowej są rezultatem informacji, jaką właściciel Strony udostępnia dla Użytkowników internetu.

"Link", technika, za pomocą której Użytkownik może poruszać się po różnych stronach w Sieci lub po Internecie, zwyczajnie klikając na tekst, ikonę, przycisk czy znak telefonu, które zawierają link.

"Ciasteczka/Cookies", narzędzia pozwalające na “śledzenie” poruszania się na stronach. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Metoda ta ma konsekwencje w zakresie prywatność, dlatego też SWEET SEEDS® doradza, jak używać ich rozsądnie, kiedy są częścią przeglądanej Strony.

Zasady używania

Zwyczajne użytkowanie Strony nadaje status Użytkownika Strony, niezależnie czy jest to osoba fizyczna czy prawna, i implikuje obowiązkowo kompletną, pełną i niezastrzeżoną akceptację wszystkich warunków i zasad zawartych w Nocie Prawnej. Jeśli Użytkownik nie dostosuje się do warunków i zasad Noty Prawnej, ma obowiązek powstrzymać się od użytkowania Strony.

Nota Prawna może ulec zmianom i aktualizacjom, co oznacza, że wersja opublikowana przez SWEET SEEDS® może być inna za każdym razem, kiedy Użytkownik odwiedza Stronę. W związku z tym, Użytkownik powinien zapoznać się z Notą Prawną za każdym razem, kiedy odwiedza Stronę.

Za pomocą Strony, SWEET SEEDS® zezwala Użytkownikowi na dostęp i użytkowanie różnych Treści publikowanych przez Internet przez SWEET SEEDS lub autoryzowane inne podmioty.

Użytkownik jest zobowiązany i akceptuje użytkować Stronę i Treści zgodnie z obowiązującym prawem, Notą Prawną i wszelkimi informacjami czy instrukcjami, o których jest poinformowany za pomocą tej noty prawnej lub w jakimkolwiek innym miejscu w ramach Treści, które składają się na Stronę, jak również zgodnie z zasadami koegzystencji, etyki i ogólnie akceptowanych dobrych zwyczajów.

W efekcie Użytkownik zobowiązuje się do NIE używania jakichkolwiek z Treści w celach nielegalnych lub w celach działań, które mają nielegalny efekt, są zakazane przez Notę Prawną lub obowiązujące prawodawstwo, naruszają prawa i interesy innych podmiotów lub w jakikolwiek inny sposób mogą naruszać, czynić Stronę niemożliwą do użytku, przeciążoną, lub uniemożliwiać normalne użytkowanie Treści, sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików oraz wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na sprzęcie komputerowym należącym lub kontraktowanym przez SWEET SEEDS®, pochodzących od innych Użytkowników Strony lub innych użytkowników Internetu (hardware i software).

Informacja prawna podlega prawu Hiszpanii.

Copyright© 2010 - SWEET SEEDS, S.L..
Wszystkie prawa są chronione prawem autorskim, prawem własności intelektualnej i traktatami. Szczególnie zakazane jest kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie całości lub części treści.

Jurysdykcja

W przypadku jakichkolwiek pytań, które mogą się pojawić w związku z interpretacją, stosowaniem i egzekwowaniem tej Noty Prawnej, podobnie jak w związku z jakimikolwiek żądaniami wynikającymi z jej użycia, wszystkie zaangażowane strony poddają się Sędziom i Sądom w Madrycie, jednoznacznie zrzekając się  wszelkich innych, które mogłyby im odpowiadać.

Linki

Użytkownicy, którzy planują stworzyć linki pomiędzy swoją strona internetową a tą Stroną muszą przeczytać poniższe warunki i zastosować się do nich:

- Uprzednia autoryzacja nie jest wymagana, jeśli Link pozwala na dostęp tylko do Strony Głównej i nie powiela jej w żaden sposób. Jakakolwiek inna forma Linku wymaga jednoznacznej, jasnej pisemnej autoryzacji przez SWEET SEEDS.

- W ramach strony lub stron należących do SWEET SEEDS® nie będą tworzone Ramki

- Nie będą miały miejsca jakkolwiek motywowane żadne fałszywe, nieprecyzyjne lub obraźliwe stwierdzenia lub sugestie dotyczące SWEET SEEDS, jej dyrektorów, pracowników czy współpracowników lub dotyczące Strony, Użytkowników Strony lub udostępnianych Treści.

- Nie będzie miała miejsca deklaracja, ani rozumienie jednoznaczne z tym, że SWEET SEEDS® autoryzowało Link lub że SWEET SEEDS® nadzoruje lub jest w jakikolwiek sposób świadome Treści oferowanych na Stronie, na której znajduje się Link.

- Strona, na której stworzono link może zawierać jedynie to, co jest niezbędne do identyfikacji miejsca docelowego Linku.

- Strona, na której utworzono Link nie może zawierać żadnych nielegalnych informacji lub treści, informacji niezgodnych z etyką i moralnością, z ogólnie przyjętymi dobrymi zwyczajami, z porządkiem społecznym, ani nie może zawierać treści sprzecznych z prawami innych podmiotów.

Dostępność Strony

SWEET SEEDS® nie gwarantuje nieistnienia zakłóceń czy błędów w dostępie do Strony i jej Treści. SWEET SEEDS® nie może również zagwarantować, że Treści Strony będą aktualizowane, chociaż firma dołoży wszelkich starań, aby, jeśli to konieczne, uniknąć zakłóceń i błędów, poprawiać je i aktualizować. W związku z tym, SWEET SEEDS® nie jest odpowiedzialne za szkody czy straty jakiejkolwiek natury powstałe po stronie Użytkownika, które mogą spowodować uszkodzenie lub rozłączenie sieci telekomunikacyjnej, które z kolei mogą spowodować zawieszenie, anulowanie czy zakłócenie działania Strony w czasie dostarczania usługi telekomunikacyjnej.

SWEET SEEDS® wyłącza, za wyjątkiem postanowień obowiązującej legislacji, jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody jakiejkolwiek natury, które mogą pojawić się wskutek niedostępności, ciągłości czy jakości funkcjonowania Strony i jej Treści oraz niezaspokojenia oczekiwań dotyczących funkcjonowania, które Użytkownicy mogli mieć wobec Strony i jej Treści.

Funkcja Linku, która pojawia się na tej Stronie, ma na celu wyłącznie informowanie Użytkowników o istnieniu innych Stron, które zawierają informacje na dany temat. Linki takie nie stanową w żadnym wypadku sugestii czy rekomendacji. SWEET SEEDS® nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane na wspomnianych stronach, działanie i używalność Linków lub ich efektów, nie gwarantuje również braku wirusów lub innych elementów, które mogą spowodować zmiany w systemie komputerowym (hardware i software), dokumentach lub plikach Użytkownika, wyłączając jakąkolwiek odpowiedzialność w zakresie szkód dla Użytkownika wynikłych w ten sposób.

Dostęp do Strony nie oznacza zobowiązania SWEET SEEDS® do kontroli braku wirusów czy innych form szkodliwego oprogramowania komputerowego. W każdym wypadku to Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie sobie odpowiednich narządzi do wykrywania i usuwania szkodliwych programów. W związku z tym, SWEET SEEDS® nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w zabezpieczeniach, które mogą pojawić się w trakcie udostępniania usług Strony, ani za potencjalne szkody, które mogą wyniknąć dla systemu komputerowego, Użytkownika lub innych podmiotów (hardware and software), plików lub dokumentów przechowywanych na tych komputerach w związku z obecnością wirusa na komputerze użytkownika używanym do połączenia się z usługami i treściami w Sieci, nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarki internetowej lub używanie niezaktualizowanych wersji przeglądarki.

Informacja prawna podlega prawu Hiszpanii.

Copyright© 2010 - SWEET SEEDS, S.L..
Wszystkie prawa są chronione prawem autorskim, prawem własności intelektualnej i traktatami. Szczególnie zakazane jest kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie całości lub części treści.

Jurysdykcja

W przypadku jakichkolwiek pytań, które mogą się pojawić w związku z interpretacją, stosowaniem i egzekwowaniem tej Noty Prawnej, podobnie jak w związku z jakimikolwiek żądaniami wynikającymi z jej użycia, wszystkie zaangażowane strony poddają się Sędziom i Sądom w Madrycie, jednoznacznie zrzekając się  wszelkich innych, które mogłyby im odpowiadać.

Jakość Strony

W związku z dynamicznym i zmiennym środowiskiem informacji i usług zapewnianych przez Stronę, SWEET SEEDS® dokłada wszelkich starań, ale nie może zagwarantować całkowitej prawdziwości, dokładności, rzetelności, użyteczności czy aktualności jej Treści.
Treści zamieszczone na stronach składających się na ten Portal są jedynie informacyjne, konsultacyjne i reklamowe. W żadnym wypadku nie oferują one ani nie mają charakteru wiążącego czy kontraktującego zobowiązanie.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.